Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

REGULAMIN postępowania egzaminacyjnego w celu uzyskania karty wędkarskiej

REGULAMIN

postępowania egzaminacyjnego w celu uzyskania karty wędkarskiej

 

REGULAMIN postępowania egzaminacyjnego w celu uzyskania karty wędkarskiej

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego

w Krośnie, ul. Jasna 26 a, 38-404 Krosno, NIP: 684-175-91-81

REGON: 370273719, tel: /013/ 43 644 68

1. Organizacją społeczną uprawnioną do przeprowadzania egzaminów na kartę wędkarską

jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Krośnie.

2. Karta wędkarska jest dokumentem potwierdzającym wiedzę ze znajomości zasad i

warunków ochrony i połowu ryb.

3. Uzyskanie karty wędkarskiej poprzedza egzamin ze znajomości przepisów zawartych w

ustawie o rybactwie śródlądowym z 18 kwietnia 1985 r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 1985

Nr 21, poz.91) oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 12.11.2011 r. w

sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w

wodzie.

4. Uprawnionym do powołania komisji egzaminacyjnych na kartę wędkarską jest Zarząd

Okręgu PZW Krosno. Zarząd powołuje od 3 do 5 osób uprawnionych do pracy w komisji.

5. Komisje egzaminacyjne, ustalą miejsce, termin i godziny przeprowadzania egzaminów.

Komisja przeprowadzająca egzamin składa się minimum z dwóch osób,  tj. z przewodniczącego i członka/członków.

6. Egzamin może odbywać się w formie ustnej lub pisemnej (test).

7. Egzamin obejmuje następującą tematykę:

a) prawa wędkującego

b) obowiązki wędkującego

c) zasady wędkowania:

− zasady łowienia ryb spokojnego żeru, ryb drapieżnych, ryb łososiowatych

− wymiary ochronne ryb

− okresy ochronne ryb

d) zachowania na łowisku

8. Do egzaminu na kartę wędkarską przystępuje osoba, która ukończyła 14 lat.

9. Zdający egzamin na kartę wędkarską, który uzyskał pozytywna ocenę, otrzymuje protokół egzaminu na kartę wędkarską. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

Za zdany egzamin uznaje się 70% prawidłowo udzielonych odpowiedzi.

11. Komisja egzaminacyjna obowiązana jest prowadzić rejestr wydanych protokołów.

Protokół posiada  kolejny numer

w rejestrze egzaminacyjnym, miejscowość i datę wydania. Termin ważności zaświadczenia wynosi 12

miesięcy. Zaświadczenie, w terminie jego ważności, umożliwia ubieganie się o wydanie karty

wędkarskiej przez starostwo powiatowe właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby

ubiegającej się o kartę wędkarską.

12. Komisja sporządza protokół z przeprowadzonego egzaminu w 2 egzemplarzach.

13. Pieczątka  i podpisy na wydanym zaświadczeniu muszą być oryginalne – starostwo nie

uwzględnia kserokopii.

14. Komisja zobowiązana jest do przekazania egzaminowanemu niezbędnych informacji

związanych z uzyskaniem karty wędkarskiej.

15. Osoby, które przed komisją egzaminacyjną nie wykazały niezbędnej wiedzy, mogą

ponownie przystąpić do egzaminu po upływie 7 dni

16. Posiadacz karty wędkarskiej, zamierzający łowić wędką na wodach użytkowanych przez

PZW, obowiązany jest znać Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW, oraz zasady

zawarte w zezwoleniu na połów na danej wodzie.

 

Załącznik:

1.      Wzór zaświadczenia egzaminacyjnego,

2.      Aktualny wykaz składów komisji egzaminacyjnych,

3.      Wzorcowy zestaw pytań dla komisji egzaminacyjnych.