Okręg PZW w Krośnie
http://www.pzwkrosno.pzw.org.pl

Przepisy PZW

Uchwała nr 2/10/2020 - zasady połowu na wodach okręgu Krosno w 2021 roku.

Przepisy PZW | 2021-01-04 | Publikujący: Okręg PZW w Krośnie

 

Uchwała nr 2/10/2020

Zarządu Okręgu PZW w Krośnie

z dnia 12 października 2020

dotycząca zasad połowu ryb w wodach okręgu krośnieńskiego

w 2021 r.

Zgodnie z & 47 pkt. 10 i 15 Statutu PZW

Zarząd Okręgu PZW w Krośnie uchwala następujące zasady połowu ryb

w roku 2021


      
Od 1 stycznia 2021 roku obowiązują następujące uregulowania zasad połowu ryb w wodach okręgu krośnieńskiego:

 

1.   Utrzymuje się na odcinku rzeki San od ujścia Hoczewki do ujścia Osławy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2021 zakaz zabierania złowionych lipieni. Wprowadza się czasowy obręb ochronny na rzece San m. Liszna od 1 grudnia do 28 lutego z zakazem połowu ryb.

2.   Przeznaczone do zabrania ryby łososiowate,  brzany, szczupaki i sandacze należy natychmiast po złowieniu wpisać do rejestru. Pozostałe ryby - po zakończeniu wędkowania.

3.   Ryby łososiowate złowione we wszystkich wodach okręgu, inną metodą niż „sztuczna przynęta" należy natychmiast uwolnić (nie dotyczy łowisk gdzie obowiązują inne regulaminy).

4.   Podczas wędkowania w wodach „górskich" okręgu wprowadza się obowiązek stosowania haczyków i kotwic bezzadziorowych lub pozbawionych zadziorów. Ten obowiązek nie dotyczy połowu na inne metody i przynęty niż sztuczna przynęta i sztuczna mucha w wodach górskich gdzie te metody i przynęty są dopuszczone. Używanie do połowu przynęt sztucznych i sztucznych much innych niż wymienione wyżej spowoduje konsekwencje regulaminowe.

5.   Zakazuje się stosowania jakichkolwiek wskaźników brań, indykatorów itp. przy połowie na sztuczną muchę. Zestaw może zawierać jedynie linkę oraz przypon (można stosować łączniki linki z przyponem nie zmieniające wyporności zestawu).

6.   Połów ryb na wodach górskich odbywa się od wschodu  do zachodu słońca.  ( w.g. danych kalendarzowych)

7.   Obowiązuje zakaz spinningowania na wodach górskich od 1 września do 31stycznia z wyjątkami:

- na rzece Strwiąż zakaz spinningowania w okresie od 1 września do 31 grudnia,

- San zbiornik Myczkowce od przystanku w Bóbrce do zapory w Myczkowcach , San od mostu w Postołowie do „Stomilu” oraz San od m. Międzybródź do mostu w Dobrej – brak zakazu,

- rzeka Ropa - Od ujścia potoku Libuszanka do ławy w m. Przysieki - brak zakazu

8.   Obowiązuje zakaz połowu metodą trollingową na  wodach górskich w ciągu całego roku oraz zbiornikach zaporowych Solina i Sieniawa od 1 stycznia do 31 maja.

9.   Utrzymuje się zakaz połowu na żywca lub martwa rybkę w „porze nocnej" (od zachodu do wschodu słońca w.g. danych kalendarzowych) na zbiornikach zaporowych w miesiącu maju.

10. Utrzymuje się odcinki specjalne: na rzece Wisłoka od ujścia rzeki Ropy do mostu w Krajowicach oraz rzece Wisłok od zapory wodnej w Sieniawie do mostu drogowego w Besku z zakazem zabierania ryb łososiowatych  i lipienia, bez dodatkowych opłat.

 

11.  Wymiary, limity ilościowe i okresy ochronne ryb obowiązujące w obwodach rybackich użytkowanych przez Okręg PZW w Krośnie w roku 2021, z wyjątkiem odcinków „złów i wypuść” oraz łowisk poza obwodami rybackimi.

 

Gatunek

Wymiar ochronny cm

Okres ochronny

Limit połowu sztuk/okres

Boleń

40

1.01.-30.04.

3  /dobę

Brzanka

-

1.01. - 31.12.

 

Brzana

40

1.12. - 30.06.

3 / dobę

8 – łącznie z sandaczem i szczupakiem / m-c

Brzana karpacka

-

1.01. - 31.12.

 

Certa

30

1.01. - 30.06.

5 / dobę

Głowacica

70

1.03. - 31.05.

1 / rok

Jaź

25

 

10- łącznie z kleniem i jelcem / dobę

Jelec

15

 

10- łącznie z jaziem i kleniem / dobę

Karp

30

 

3 / dobę

Kleń

25

 

10 - łącznie z jaziem i jelcem /dobę

Leszcz

25

 

10/ dobę

Lin

25

 

3 / dobę

Lipień

- Obwód ryb. San nr
   4  zakaz zabierania
   złowionych lipieni.

- 31 cm  dla
   pozostałych wód

1.01. – 31.05.

2 sztuki łącznie z rybami łososiowatymi/dobę,

 

8 sztuk łącznie z rybami łososiowatymi/m-c

Łosoś

35

1.10. – 31.12.

2 – łącznie łososiowatych i lipieni / dobę

8 – łącznie łososiowatych i lipieni / m-c

Miętus

25

1.12.- koniec lutego

 

Okoń

15

 

5 / dobę

Płoć

15

 

 

Pstrąg potokowy

30

Zb. Myczkowce 40

1.09. - 31.01.

rz. Strwiąż od 1.09. do 31.12.

2 – łącznie łososiowatych i lipieni / dobę

 

8 – łącznie łososiowatych i lipieni / m-c

 

 

 

 

Rozpiór

25

 

 

Sandacz

50

   1.01.-31.05.

2 – łącznie ze szczupakiem/ dobę

8 – łącznie z brzaną i szczupakiem/ m-c

Sapa

25

1.04.-31.05.

 

Sieja

35

15.10.-31.12.

2 / dobę

Sielawa

18

 

 

Sum

70

1.01.-31.05.

1 / dobę

Szczupak

50

1.01.-30.04.

2 – łącznie sandaczem/ dobę

8 – łącznie z sandaczem i brzaną / m-c

Świnka

25

1.01.-15.05.

5 / dobę

Troć

35

1.10. – 31.12.

2 – łącznie łososiowatych i lipieni / dobę

8 – łącznie łososiowatych i lipieni / m-c

Troć jeziorowa

50

1.09. – 31.01.

2 – łącznie łososiowatych i lipieni / dobę

8 – łącznie łososiowatych i lipieni / m-c

Węgorz

50

1.12. - 31.03.

2 /dobę

Wzdręga

15

 

 

 

12. Użytkownik rybacki wydający zezwolenie na połów ryb może w trakcie sezonu wprowadzić zmiany w zasadach połowu ryb ze względu na nieprzewidziane okoliczności np. zatrucia wód, powódź itp.

 

Pozostałe zasady połowu ryb.

                                       

1.       Jeżeli pierwszy albo ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb, z wyjątkiem węgorza, przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień.

2.       Łączna ilość złowionych i zabranych z łowisk ryb gatunków objętych limitem ilościowym nie może przekroczyć 10 szt. w ciągu doby.

3.       Dopuszcza się zabranie z łowisk ryb innych gatunków nie objętych limitem ilościowym,  w ilościach nie przekraczających 5 kg w ciągu doby.

4.       Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich regulują odrębne przepisy zawarte w "Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego".

5.       Uprawniony do rybactwa w obwodzie rybackim w ramach racjonalnej gospodarki rybackiej ma prawo w trakcie sezonu do zaostrzenia wymiarów, okresów ochronnych i limitów ilościowych ryb.

6.       Wędkarz, w przypadku stwierdzenia odbywania tarła przez ryby, ma obowiązek przerwać łowienie i natychmiast opuścić miejsce połowu.

7.       Przed przystąpieniem do wędkowania, wędkarz zobowiązany jest do ustalenia, do kogo należy wybrane przez niego łowisko i czy nie obowiązują na nim dodatkowe ograniczenia.

8.       Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, który przybył na nie wcześniej. Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni zachować między sobą odpowiednie odstępy:
a) łowiąc z brzegu - 10 m,
b) brodząc - 25 m,
c) między łodzią a wędkującymi z brzegu oraz między łodziami - 50 m.
.
Odstępy te mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął dane stanowisko.

9.       W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich użytkownika.

10.     Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pysków ryb. Ryby z haczyka należy uwalniać z zachowaniem maksymalnej ostrożności.

11.     Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości brzeg w promieniu 5 m od zajmowanego stanowiska wędkarskiego, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.

12.     Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody sportowe, prowadzone odłowy kontrolne lub zarybienie. Organizator zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie uprawnionego do rybactwa.

13.     W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków, jak np. śnięte ryby, zmiana koloru wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach, wędkarz powinien natychmiast zawiadomić o tym zarząd najbliższego koła lub okręgu PZW, policję albo najbliższy organ administracji publicznej.

14.     Jeżeli wędkarz złowi rybę oznakowaną, ma obowiązek przesłać do zarządu okręgu PZW, na którego terenie została ona złowiona, znaczek i kilka łusek wyjętych powyżej linii nabocznej ryby, podając równocześnie jej gatunek, długość i ciężar oraz miejsce i datę połowu.

15.     Ponadto wędkarzowi nie wolno:

a.       przechowywać i zabierać ryb poniżej ich wymiarów ochronnych,

b.       sprzedawać złowionych ryb,

c.       rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska,

d.       łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od: jazów, śluz, tam, zapór i innych urządzeń służących do pięrzenia wody oraz przepławek. Zakaz ten nie dotyczy budowli hydrotechnicznych służących regulacji brzegów lub dna, np. ostrogi, opaski i progi denne,

e.       łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych i oznakowanych sieci i innych rybackich narzędzi połowu,

f.        łowić metodą "szarpaka"

g.       budować pomostów i stanowisk wędkarskich bez zgody użytkownika wody,

h.       wędkować ze sprzętu pływającego niezarejestrowanego i nieoznakowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami,

i.        stosować sztucznego światła, służącego lokalizowaniu bądź zwabianiu ryb,

j.        kotwiczyć łodzi i wędkować na oznakowanych torach żeglugi wodnej, 

k.       wędkować z mostów,

l.        obcinać głów i ogonów rybom przed zakończeniem wędkowania.

16.     Złowione ryby (z wyjątkiem łososiowatych i lipienia) wolno przechowywać w stanie żywym wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach lub w specjalistycznych workach karpiowych. W siatkach nie wolno przechowywać większej ilości ryb niż wynika to z ustalonych limitów dobowych.

17.     ryby łososiowate i lipienie przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu,

18.     każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przez siebie ryby.

19.     Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną muszą być bezwzględnie, z ostrożnością wypuszczone do wody.

20.     Raków pręgowatych, raków sygnałowych oraz ryb z gatunku trawianka, babka bycza, czebaczek amurski, i sumik karłowaty po złowieniu nie wolno wypuszczać do łowiska, w którym je złowiono, ani do innych wód.

21.    W czasie połowu ryb na przynęty naturalne zabrania się równoczesnego łowienia metodami spinningową i muchową.

 

Pozostałe uregulowania zasad połowu ryb zawarte są w:
1. Ustawie Prawo Wodne,
2. Ustawie o Rybactwie Śródlądowym,
3. Rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
4. Informatorze Wód Krainy Pstrąga i Lipienia PZW,
 
5. Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb PZW.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zobowiązuje się biuro ZO do opublikowania uchwały na stronie internetowej okręgu.

 

 Głosowało:

 

Obecnych 19 , za 17,  przeciw – 1 , wstrzymało się – 1.